2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 tin mới về giấy đi đường

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021

  • Mẫu Giấy đi đường hiện tại (do Sở Công thương cấp) sẽ hết hiệu lực từ 0g ngày 25/08/2021.
  • Từ ngày 25/08/2021 sẽ áp dụng mẫu mới, Công an sẽ tiếp quản việc cấp Giấy đi đường.
Theo đó: Công an thực hiện form (chừa trống phần thông tin của người đc cấp giấy). Giấy mới sẽ được phát về Sở Công thương. Căn cứ theo DS và đặc thù mỗi công ty, Sở sẽ cấp số lượng phù hợp cho DN.

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021
Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021
Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021

Văn bản 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021

UBND Tp.HCM yêu cầu Công an TP là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP.HCM vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn 2800/UBND-VX và Công văn 2796/UBND-VX cùng ngày 21.8.2021 đến 0 giờ ngày 25.8.2021

Mẫu giấy đi đường do Bộ Công An cấp
Mẫu giấy đi đường do Bộ Công An cấp


Bài viết liên quan: