Quy trình giao nhận hàng CFS thực hiện giãn cách

Quy trình giao nhận hàng hoá kho CFS Tân Cảng

Chi tiết quy trình 170: https://drive.google.com/file/d/1N93lZT1G-nrEfhAAreUvRIREA4kMYWuR/view?usp=sharing

Bài viết liên quan: