Việt Nam: Điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn