Vận chuyển kềm nghĩa đi Mỹ, gửi lông mi, hoa giả đi Mỹ