Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021