Hơn 20 triệu liều Covid-19 đã được thông quan: BOC