Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới

Thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu

Tạo thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu nông sản