Thông báo thay đổi bảng mã loại hình Xuất Nhập khẩu mới nhất