Các múi giờ tại Mỹ

Danh sách các múi giờ tại Mỹ Chi tiết
STT Múi giờ Địa điểm
1 UTC-11 Giờ chuẩn Samoa
2 UTC-10 Giờ chuẩn Hawaii-Aleut (Hawaii-Aleutian Standard Time)
3 UTC-9 Giờ chuẩn Alaska (Alaska Standard Time)
4 UTC-8 Giờ chuẩn Thái Bình Dương (Pacific Standard Time)
5 UTC-7 Giờ chuẩn miền núi (Mountain Standard Time)
6 UTC-6 Giờ chuẩn miền Trung (Central Standard Time)
7 UTC-5 Giờ chuẩn miền Đông (Eastern Standard Time)
8 UTC-4 Giờ chuẩn Đại Tây Dương (Atlantic Standard Time)
9 UTC+10 Giờ chuẩn Chamorro
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ti%E1%BB%83u_bang_Hoa_K%E1%BB%B3_theo_m%C3%BAi_gi%E1%BB%9D

Bản đồ múi giờ tại Mỹ
Bản đồ múi giờ tại Mỹ


Bài viết liên quan: